Liên hệ với chúng tôi

WHS Services

Hanoi Office

  • Liên hệ: Ms. Nguyen Thanh Phuong
  • Địa chỉ: 136G Tran Vu Street, Ba Đình district, Hanoi
  • Tel: (+84)  904 468 689 (24 hours)
  • WhatsApp: (+84) 888 826 868
  • Email: Hanoi@bumrungradreferral.com

Saigon Office

  • Địa chỉ: Lầu 3, 17A Hồ Xuân Hương, P6, Q3, TPHCM, Việt Nam
  • Tel: (+84) 904 880 400 (24 hours)
  • WhatsApp: (+84) 906 797 888
  • Email: Saigon@bumrungradreferral.com

Yêu cầu hồ sơ bệnh án

Nếu bạn từng là bệnh nhân tại Bumrungrad, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn yêu cầu hồ sơ bệnh án với chi phí $25USD.

Dịch vụ mua tiếp thuốc


Nếu là bệnh nhân của Bumrungrad, bạn có thể yêu cầu bệnh viện gửi thuốc theo đơn cũ về tận nhà.

Giới thiệu bệnh nhân

Nếu bạn là bác sĩ hoặc công ty và muốn giới thiệu bệnh nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu về Chương trình giới thiệu bệnh nhân.


Chúng tôi tôn trọng mối quan hệ giữa bạn và bệnh nhân, đồng thờ cam kết luôn trao đổi cởi mở, theo dõi kịp thời và hợp tác tận tình. Chúng tôi biết rằng bệnh nhân của bạn trông cậy vào bạn như chính bác sĩ điều trị — và hi vọng có thể giao phó bệnh nhân lại cho bạn tiếp tục chăm sóc sau khi bệnh nhân thăm khám tại Bệnh viện quốc tế Bumrungrad.


Hoan nghênh bạn đăng ký Chương trình giới thiệu, giúp bệnh nhân hưởng dịch vụ chăm sóc với chất lượng tốt nhất.

Trao đổi với Văn phòng đại diện giới thiệu của chúng tôi tại Việt Nam

Đại diện địa phương của chúng tôi sử dụng ngôn ngữ giống bạn và có thể hỗ trợ bạn bằng cách trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về bệnh viện cũng như việc sắp xếp cho chuyến đi. Không có chi phí bổ sung cho việc sử dụng dịch vụ này theo Chính sách một giá của Bumrungrad.

Event handlers called by this request / thread:
 NameContext
1 RequestEvents.Begin.Execute SimpleHandler`2.StartEvent
> HelpersHandlers.BeginRequest
> LicenseHandlers.CheckApplicationValidityAndLicense
> WebFarmSyncHandlers.StartWebFarmThreads
> URLRewritingHandlers.BeginRequest
> WebDAVHandlers.PropFindEndRequest
> WIFIntegrationHandlers.ProcessRequest
2 RequestEvents.Authenticate.Execute
> MembershipHandlers.HandleAutomaticSignIn
3 RequestEvents.Authorize.Execute
> URLRewritingHandlers.AuthorizeRequest
4 RequestEvents.PostAuthorize.Execute
> HelpersHandlers.HandleClickjacking
5 RequestEvents.PostResolveRequestCache.Execute
> URLRewritingHandlers.RewriteUrl
6 >> DocumentEvents.GetData SimpleHandler`2.StartEvent
7 >>> TypeInfo(cms.document).Events.GetData SimpleHandler`2.StartEvent
8 >> URLRewritingEvents.ProcessABTest.Execute SimpleHandler`2.StartEvent
>>> ABHandlers.ProcessABTest
9 >> URLRewritingEvents.ProcessRewritingResult SimpleHandler`2.StartEvent
10 RequestEvents.PostMapRequestHandler.Execute SimpleHandler`2.StartEvent
> CsrfProtection.OnPostMapRequestHandlerExecute
> ABHandlers.ExcludeVisitorFromAB
> WebAnalyticsWebUIHandlers.SetCampaign
> URLRewritingHandlers.PostMapRequestHandler
11 ApplicationEvents.SessionStart.Execute
> MembershipHandlers.SessionStart
12 RequestEvents.AcquireRequestState.Execute
> HelpersHandlers.InitSessionTimeout
> URLRewritingHandlers.CheckSecurity
> StrandsRecommenderWebUIHandlers.BindStrandsToPagePreRender
13 RequestEvents.PostAcquireRequestState.Execute
> MembershipHandlers.UpdateSession
> <>c.b__0_0
> OutputFilterHandlers.EndRequestByOutputFilter
> ABHandlers.LogABVisit
> WebAnalyticsWebUIHandlers.LogPageViewConversion
> <>c.b__5_0
14 DocumentEvents.GetData custom_global_templates_master_bumrungrad_master.__BuildControlTree
15 TypeInfo(cms.document.cms.menuitem).Events.GetData custom_global_templates_master_bumrungrad_master.__BuildControlTree
16 PortalEngineEvents.MVTVariantsEnabled.Execute PageContext.CurrentPage_InitComplete
> MVTHandlers.MVTVariantsEnabled
17 PageInfoEvents.CombinePageTemplateInstance PageContext.CurrentPage_InitComplete
> PageInfoEvents.CombinePageTemplateInstance.After
>> OnlineMarketingHandlers.CombinePageTemplateInstance_After
18 DocumentEvents.GetData PageContext.CurrentPage_InitComplete
19 TypeInfo(cms.document).Events.GetData PageContext.CurrentPage_InitComplete
20 DocumentEvents.GetData Bumrungrad.Page_Load
21 TypeInfo(cms.document).Events.GetData Bumrungrad.Page_Load
22 >> TypeInfo(cms.versionhistory).Events.GetData Bumrungrad.Page_Load
23 DocumentEvents.GetData BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding
24 TypeInfo(cms.document).Events.GetData BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding
25 DocumentEvents.GetData WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext
26 TypeInfo(cms.document).Events.GetData WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext
27 TypeInfo(cms.culture).Events.GetData CMSAbstractWebPart.OnLoad
28 DocumentEvents.GetData BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding
29 TypeInfo(cms.document.bumrungrad.footerlink).Events.GetData BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding
   
File operations performed by this request / thread:
 Action (file access, file mode)
Size (number of accesses)
Size chart
File pathProviderContext
1 EXISTS
~/App_Themes/Design/Debug.css Local CMSAdminControls_Debug_HandlersLog.OnPreRender
2 EXISTS
~/App_Themes/Design/Debug.css Local CMSAdminControls_Debug_HandlersLog.OnPreRender
3 EXISTS
~/App_Themes/Design/Debug.css Local CMSAdminControls_Debug_FilesLog.OnPreRender
4 EXISTS
~/App_Themes/Design/Debug.css Local CMSAdminControls_Debug_FilesLog.OnPreRender
     
Security checks called by this request / thread:
 UserOperationResultResource / Class / IDPermission / UI element / ValueSite / DomainContext
1 vietnam.bumrungrad.com LicenseLimitation True Blogs custom_global_templates_master_bumrungrad_master.__BuildControlTree
2 ValidateHash True LocalizationContext.CurrentCulture.CultureCode == "ar-AE" ? "المُستشفى الأمريكي في تايلاند (بامرنجراد)" : "Bumrungrad International Hospital" nattawat DocumentBase.Load
        
Cache items accessed by this request / thread:
 AccessCache key
Dependencies
Data
Context
1 ADD pageinfo|vietnam.bumrungrad|/contact-us|vi-vn|/contact-us|true
template|25699
nodeid|4609
SimpleHandler`2.StartEvent
2 ADD pageinfobyurl|vietnam.bumrungrad|https://vietnam.bumrungrad.com/vn/contact-us|vi-vn||true|true
template|25699
nodeid|4609
SimpleHandler`2.StartEvent
3 GET cms.searchengine|cachedids|crawlers SimpleHandler`2.StartEvent
4 ADD currentdocument|vietnam.bumrungrad|/contact-us|vi-vn
nodes|vietnam.bumrungrad|cms.menuitem|all
node|vietnam.bumrungrad|/contact-us
custom_global_templates_master_bumrungrad_master.__BuildControlTree
5 GET pageinfo|vietnam.bumrungrad|/|vi-vn||false PageContext.CurrentPage_InitComplete
6 ADD cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/contact-us/%|vi-vn|false||||-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||false|0||false||
webpartinstance|b245a0d5-07ad-4192-be1d-509da79574e1
node|vietnam.bumrungrad|/contact-us|childnodes
PageContext.CurrentPage_InitComplete
7 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/contact-us/%|vi-vn|false||||-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||false|0||false|| PageContext.CurrentPage_InitComplete
8 GET querydatasource|bumrungrad.socialmedia.getallitems||||0|| QueryRepeater.InitControl
9 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/%|vi-vn|false|cms.menuitem|documentmenuitemhideinnavigation = 0 and (menuitemgroup is null or menuitemgroup = 'top')|nodeorder|1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0|documentmenuitemhideinnavigation, nodealiaspath, documentname, nodeorder, menuitemgroup, megamenubg, documentmenucaption|false|| _Header.Page_Load
10 ADD cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/contact-us/%|vi-vn|false||||-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false||
node|vietnam.bumrungrad|/contact-us|childnodes
BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding
11 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/about-us/%|vi-vn|false||documentmenuitemhideinnavigation = 0|nodeorder|1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0|documentmenuitemhideinnavigation, nodealiaspath, documentname, nodeorder, documentmenucaption|false|| _Header.rptMainNav_ItemDataBound
12 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/about-us/%|vi-vn|false||documentmenuitemhideinnavigation = 0|nodeorder|1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0|documentmenuitemhideinnavigation, nodealiaspath, documentname, nodeorder, documentmenucaption|false|| CMSRepeater.CMSRepeater_ItemDataBound
13 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/contact-us/%|vi-vn|false||||-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false|| BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding
14 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/treatments-centers/%|vi-vn|false||documentmenuitemhideinnavigation = 0|nodeorder|1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0|documentmenuitemhideinnavigation, nodealiaspath, documentname, nodeorder, documentmenucaption|false|| _Header.rptMainNav_ItemDataBound
15 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/treatments-centers/%|vi-vn|false||documentmenuitemhideinnavigation = 0|nodeorder|1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0|documentmenuitemhideinnavigation, nodealiaspath, documentname, nodeorder, documentmenucaption|false|| CMSRepeater.CMSRepeater_ItemDataBound
16 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/contact-us/%|vi-vn|false||||-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false|| BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding
17 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/patient-services/%|vi-vn|false||documentmenuitemhideinnavigation = 0|nodeorder|1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0|documentmenuitemhideinnavigation, nodealiaspath, documentname, nodeorder, documentmenucaption|false|| _Header.rptMainNav_ItemDataBound
18 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/patient-services/%|vi-vn|false||documentmenuitemhideinnavigation = 0|nodeorder|1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0|documentmenuitemhideinnavigation, nodealiaspath, documentname, nodeorder, documentmenucaption|false|| CMSRepeater.CMSRepeater_ItemDataBound
19 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/contact-us/%|vi-vn|false||||-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false|| BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding
20 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/contact-us/%|vi-vn|false||documentmenuitemhideinnavigation = 0|nodeorder|1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0|documentmenuitemhideinnavigation, nodealiaspath, documentname, nodeorder, documentmenucaption|false|| _Header.rptMainNav_ItemDataBound
21 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/contact-us/%|vi-vn|false||documentmenuitemhideinnavigation = 0|nodeorder|1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0|documentmenuitemhideinnavigation, nodealiaspath, documentname, nodeorder, documentmenucaption|false|| CMSRepeater.CMSRepeater_ItemDataBound
22 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/%|vi-vn|false|cms.menuitem|documentmenuitemhideinnavigation = 0 and menuitemgroup = 'footer-center'|nodeorder|-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0|documentmenuitemhideinnavigation, nodealiaspath, documentname, nodeorder, menuitemgroup, documentmenucaption|false|| _Footer.Page_Load
23 GET querydatasource|bumrungrad.socialmedia.getallitems||siteid = 34||0|| _Footer.Page_Load
24 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/%|vi-vn|false|bumrungrad.footerlinkscolumn||nodeorder|-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false|| BasicRepeater.OnLoad
25 ADD cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/contact-us/%|vi-vn|false|bumrungrad.footerlink||nodeorder|-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false||
bumrungrad.footerlink|all
BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding
26 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/data/footer-links/about/%|vi-vn|false|bumrungrad.footerlink||nodeorder|-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false|| CMSRepeater.CMSRepeater_ItemDataBound
27 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/contact-us/%|vi-vn|false|bumrungrad.footerlink||nodeorder|-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false|| BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding
28 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/data/footer-links/medical-services/%|vi-vn|false|bumrungrad.footerlink||nodeorder|-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false|| CMSRepeater.CMSRepeater_ItemDataBound
29 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/contact-us/%|vi-vn|false|bumrungrad.footerlink||nodeorder|-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false|| BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding
30 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/data/footer-links/patient-services/%|vi-vn|false|bumrungrad.footerlink||nodeorder|-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false|| CMSRepeater.CMSRepeater_ItemDataBound
31 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/contact-us/%|vi-vn|false|bumrungrad.footerlink||nodeorder|-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false|| BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding
32 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/data/footer-links/contact-us/%|vi-vn|false|bumrungrad.footerlink||nodeorder|-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false|| CMSRepeater.CMSRepeater_ItemDataBound
33 GET cmsdatasource||vi-vn|vietnam.bumrungrad|/%|vi-vn|false|bumrungrad.footercontactinfo||nodeorder|-1|true|00000000-0000-0000-0000-000000000000||true|0||false|| BasicRepeater.OnLoad
34 GET favicon|vietnam.bumrungrad Bumrungrad.OnPreRender
35 GET scriptfile|dialogs/modaldialog.js CMSAdminControls_Debug_CacheLog.OnPreRender
    
Request trace:
 MethodAdditional infoFrom firstDuration
1 RewriteURL /vn/contact-us 0,000
0,047
 
2 PathRewritten ~/Custom/Global/Templates/Page.aspx 0,047
0,000
 
3 > OnPreInit 0,047
0,016
 
4 > OnInit 0,063
0,109
 
5 > OnLoad 0,172
0,094
 
6 > OnPreRender 0,266
N/A
    0,266  
Request cookies:
 NameValue
1 CMSPreferredCulturevi-VN
2 CMSCsrfCookie1lx/izwZeGcG38x5IxlUSdMjWVONBx8ch8G0IjYH
3 ASP.NET_SessionIdsplseun3ut4uytzyyvwpi2dd
Response cookies:
 NameValueExpires
1 CMSPreferredCulturevi-VN22/03/2024 9:03:53 SA
2 CMSCsrfCookie1lx/izwZeGcG38x5IxlUSdMjWVONBx8ch8G0IjYH 
3 ASP.NET_SessionIdsplseun3ut4uytzyyvwpi2dd 
Request information:
 NameValue
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress3.238.250.73
5 UserLanguagesen-US;en;q=0.5
6 UserName 
7 SessionIDsplseun3ut4uytzyyvwpi2dd
8 ServerNameRD281878B2E3AE
SQL queries called by this request / thread:
 (Query name)
Query text
Parameters: @name (value)
Results: tablename (rows [columns], size)
ContextDuration
new SqlConnection()
SimpleHandler`2.StartEvent N/A
OpenConnection()
SimpleHandler`2.StartEvent N/A
1
(.generalselect)
DECLARE @NodeSiteID int = 34;
DECLARE @DocumentUrlPath nvarchar(max) = N'/contact-us';
DECLARE @NodeAliasPath nvarchar(max) = N'/contact-us';
DECLARE @DocumentCulture nvarchar(max) = N'vi-VN';

SELECT TOP 1 [ClassName], [NodeID], [NodeAliasPath], [NodeName], [NodeAlias], [NodeClassID], [NodeParentID], [NodeLevel], [NodeACLID], [NodeSiteID], [NodeGUID], [NodeOrder], [NodeLinkedNodeSiteID], [IsSecuredNode], [NodeCacheMinutes], [NodeSKUID], [NodeDocType], [NodeHeadTags], [NodeInheritPageLevels], [NodeHasChildren], [NodeBodyElementAttributes], [RequiresSSL], [NodeLinkedNodeID], [NodeOwner], [NodeTemplateForAllCultures], [NodeInheritPageTemplate], [NodeAllowCacheInFileSystem], [NodeTemplateID], [NodeGroupID], [NodeBodyScripts], [DocumentMenuClass], [DocumentMenuItemInactive], [DocumentMenuStyle], [DocumentMenuItemHideInNavigation], [DocumentContent], [DocumentStylesheetID], [DocumentInheritsStylesheet], [DocumentID], [DocumentName], [DocumentNamePath], [DocumentPublishFrom], [DocumentPublishTo], [DocumentUrlPath], [DocumentCulture], [DocumentPageTitle], [DocumentPageKeyWords], [DocumentPageDescription], [DocumentMenuCaption], [DocumentPageTemplateID], [DocumentMenuRedirectUrl], [DocumentMenuJavascript], [DocumentCheckedOutVersionHistoryID], [DocumentPublishedVersionHistoryID], [DocumentWorkflowStepID], [DocumentExtensions], [DocumentWebParts], [DocumentGroupWebParts], [DocumentTrackConversionName], [DocumentConversionValue], [DocumentWorkflowCycleGUID], [DocumentGUID], [DocumentSearchExcluded], [DocumentLogVisitActivity], [DocumentMenuRedirectToFirstChild], CASE WHEN [DocumentCulture] = N'vi-VN' THEN 2 ELSE 0 END + CASE WHEN [DocumentUrlPath] = N'/contact-us' THEN 4 ELSE 0 END + CASE WHEN [NodeLinkedNodeID] IS NULL THEN 8 ELSE 0 END AS [CMS_P]
FROM (
SELECT [ClassName], [NodeID], [NodeAliasPath], [NodeName], [NodeAlias], [NodeClassID], [NodeParentID], [NodeLevel], [NodeACLID], [NodeSiteID], [NodeGUID], [NodeOrder], [NodeLinkedNodeSiteID], [IsSecuredNode], [NodeCacheMinutes], [NodeSKUID], [NodeDocType], [NodeHeadTags], [NodeInheritPageLevels], [NodeHasChildren], [NodeBodyElementAttributes], [RequiresSSL], [NodeLinkedNodeID], [NodeOwner], [NodeTemplateForAllCultures], [NodeInheritPageTemplate], [NodeAllowCacheInFileSystem], [NodeTemplateID], [NodeGroupID], [NodeBodyScripts], [DocumentMenuClass], [DocumentMenuItemInactive], [DocumentMenuStyle], [DocumentMenuItemHideInNavigation], [DocumentContent], [DocumentStylesheetID], [DocumentInheritsStylesheet], [DocumentID], [DocumentName], [DocumentNamePath], [DocumentPublishFrom], [DocumentPublishTo], [DocumentUrlPath], [DocumentCulture], [DocumentPageTitle], [DocumentPageKeyWords], [DocumentPageDescription], [DocumentMenuCaption], [DocumentPageTemplateID], [DocumentMenuRedirectUrl], [DocumentMenuJavascript], [DocumentCheckedOutVersionHistoryID], [DocumentPublishedVersionHistoryID], [DocumentWorkflowStepID], [DocumentExtensions], [DocumentWebParts], [DocumentGroupWebParts], [DocumentTrackConversionName], [DocumentConversionValue], [DocumentWorkflowCycleGUID], [DocumentGUID], [DocumentSearchExcluded], [DocumentLogVisitActivity], [DocumentMenuRedirectToFirstChild]
FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID]
WHERE ([NodeSiteID] = @NodeSiteID AND (([DocumentUrlPath] = @DocumentUrlPath AND ([DocumentUrlPath] <> [NodeAliasPath])) OR ([NodeAliasPath] = @NodeAliasPath AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture)))
) AS SubData
ORDER BY CMS_P DESC
@NodeSiteID (34)
@DocumentUrlPath ("/contact-us")
@NodeAliasPath ("/contact-us")
@DocumentCulture ("vi-VN")
3,5 kB
 
Table (1 [65], 51 kB)
 
SimpleHandler`2.StartEvent 0,047
 
CloseConnection()
SimpleHandler`2.StartEvent N/A
OpenConnection()
SimpleHandler`2.StartEvent N/A
2
(cms.document.generalselect)
DECLARE @NodeSiteID int = 34;
DECLARE @DocumentCulture nvarchar(max) = N'vi-VN';

SELECT *
FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID]
WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND [NodeAliasPath] = N'/' AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture
ORDER BY NodeLevel DESC
@NodeSiteID (34)
@DocumentCulture ("vi-VN")
361 B
 
Table (1 [157], 603 B)
 
SimpleHandler`2.StartEvent 0,000
 
CloseConnection()
SimpleHandler`2.StartEvent N/A
OpenConnection()
custom_global_templates_master_bumrungrad_master.__BuildControlTree N/A
3
(cms.menuitem.generalselect)
DECLARE @DocumentCulture nvarchar(max) = N'vi-VN';

SELECT *
FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) INNER JOIN CONTENT_MenuItem AS C WITH (NOLOCK) ON [V].[DocumentForeignKeyValue] = [C].[MenuItemID] AND V.ClassName = N'CMS.MenuItem' LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID]
WHERE (NodeID = 4609) AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture
@DocumentCulture ("vi-VN")
396 B
 
Table (1 [162], 52 kB)
 
custom_global_templates_master_bumrungrad_master.__BuildControlTree 0,000
 
CloseConnection()
custom_global_templates_master_bumrungrad_master.__BuildControlTree N/A
OpenConnection()
PageContext.CurrentPage_InitComplete N/A
4
(cms.personalization.selectall)
SELECT TOP 1 *
FROM CMS_Personalization
WHERE PersonalizationUserID = 65 AND PersonalizationDocumentID = 10597
PageContext.CurrentPage_InitComplete 0,000
 
CloseConnection()
PageContext.CurrentPage_InitComplete N/A
OpenConnection()
PageContext.CurrentPage_InitComplete N/A
5 This same query was called more than once within this request.
(cms.document.generalselect)
DECLARE @NodeSiteID int = 34;
DECLARE @Now datetime2 = '3/22/2023 9:03:53 AM';
DECLARE @NodeAliasPath nvarchar(max) = N'/contact-us/%';
DECLARE @DocumentCulture nvarchar(max) = N'vi-VN';

SELECT DISTINCT [ClassName]
FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID]
WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND (([DocumentCanBePublished] = 1 AND ([DocumentPublishFrom] IS NULL OR [DocumentPublishFrom] <= @Now) AND ([DocumentPublishTo] IS NULL OR [DocumentPublishTo] >= @Now)) AND [NodeAliasPath] LIKE @NodeAliasPath AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture)
ORDER BY ClassName
@NodeSiteID (34)
@Now (22/03/2023 9:03:53 SA)
@NodeAliasPath ("/contact-us/%")
@DocumentCulture ("vi-VN")
688 B
 
Table (1 [1], 12 B)
 
PageContext.CurrentPage_InitComplete 0,000
 
CloseConnection()
PageContext.CurrentPage_InitComplete N/A
OpenConnection()
PageContext.CurrentPage_InitComplete N/A
6 This same query was called more than once within this request.
(.generalselect)
DECLARE @NodeSiteID int = 34;
DECLARE @Now datetime2 = '3/22/2023 9:03:53 AM';
DECLARE @NodeAliasPath nvarchar(max) = N'/contact-us/%';
DECLARE @DocumentCulture nvarchar(max) = N'vi-VN';

SELECT *
FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY DocumentName) AS [CMS_SRN], 0 AS [CMS_SN], 'cms.document.cms.menuitem' AS [CMS_T]
FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) INNER JOIN CONTENT_MenuItem AS C WITH (NOLOCK) ON [V].[DocumentForeignKeyValue] = [C].[MenuItemID] AND V.ClassName = N'CMS.MenuItem' LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID]
WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND (([DocumentCanBePublished] = 1 AND ([DocumentPublishFrom] IS NULL OR [DocumentPublishFrom] <= @Now) AND ([DocumentPublishTo] IS NULL OR [DocumentPublishTo] >= @Now)) AND [NodeAliasPath] LIKE @NodeAliasPath AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture)
) AS SubData
ORDER BY CMS_SRN, CMS_SN
@NodeSiteID (34)
@Now (22/03/2023 9:03:53 SA)
@NodeAliasPath ("/contact-us/%")
@DocumentCulture ("vi-VN")
951 B
 
Table (12 [165], 112 kB)
 
PageContext.CurrentPage_InitComplete 0,062
 
CloseConnection()
PageContext.CurrentPage_InitComplete N/A
OpenConnection()
Bumrungrad.Page_Load N/A
7
(cms.document.generalselect)
DECLARE @NodeId int = 4609;
DECLARE @Now datetime2 = '3/22/2023 9:03:53 AM';

SELECT *
FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID]
WHERE [NodeId] = @NodeId AND ([DocumentCanBePublished] = 1 AND ([DocumentPublishFrom] IS NULL OR [DocumentPublishFrom] <= @Now) AND ([DocumentPublishTo] IS NULL OR [DocumentPublishTo] >= @Now))
@NodeId (4609)
@Now (22/03/2023 9:03:53 SA)
428 B
 
Table (2 [157], 103 kB)
 
Bumrungrad.Page_Load 0,000
 
CloseConnection()
Bumrungrad.Page_Load N/A
OpenConnection()
Bumrungrad.Page_Load N/A
8
(cms.versionhistory.generalselect)
SELECT *
FROM CMS_VersionHistory
WHERE [VersionHistoryID] IN (24687, 11214)
Table (2 [23], 134 kB)
 
Bumrungrad.Page_Load 0,016
 
CloseConnection()
Bumrungrad.Page_Load N/A
OpenConnection()
BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding N/A
9 This same query was called more than once within this request.
(cms.document.generalselect)
DECLARE @NodeSiteID int = 34;
DECLARE @Now datetime2 = '3/22/2023 9:03:53 AM';
DECLARE @NodeAliasPath nvarchar(max) = N'/contact-us/%';
DECLARE @DocumentCulture nvarchar(max) = N'vi-VN';

SELECT DISTINCT [ClassName]
FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID]
WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND (([DocumentCanBePublished] = 1 AND ([DocumentPublishFrom] IS NULL OR [DocumentPublishFrom] <= @Now) AND ([DocumentPublishTo] IS NULL OR [DocumentPublishTo] >= @Now)) AND [NodeAliasPath] LIKE @NodeAliasPath AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture)
ORDER BY ClassName
@NodeSiteID (34)
@Now (22/03/2023 9:03:53 SA)
@NodeAliasPath ("/contact-us/%")
@DocumentCulture ("vi-VN")
688 B
 
Table (1 [1], 12 B)
 
BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding 0,016
 
CloseConnection()
BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding N/A
OpenConnection()
BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding N/A
10 This same query was called more than once within this request.
(.generalselect)
DECLARE @NodeSiteID int = 34;
DECLARE @Now datetime2 = '3/22/2023 9:03:53 AM';
DECLARE @NodeAliasPath nvarchar(max) = N'/contact-us/%';
DECLARE @DocumentCulture nvarchar(max) = N'vi-VN';

SELECT *
FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY DocumentName) AS [CMS_SRN], 0 AS [CMS_SN], 'cms.document.cms.menuitem' AS [CMS_T]
FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) INNER JOIN CONTENT_MenuItem AS C WITH (NOLOCK) ON [V].[DocumentForeignKeyValue] = [C].[MenuItemID] AND V.ClassName = N'CMS.MenuItem' LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID]
WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND (([DocumentCanBePublished] = 1 AND ([DocumentPublishFrom] IS NULL OR [DocumentPublishFrom] <= @Now) AND ([DocumentPublishTo] IS NULL OR [DocumentPublishTo] >= @Now)) AND [NodeAliasPath] LIKE @NodeAliasPath AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture)
) AS SubData
ORDER BY CMS_SRN, CMS_SN
@NodeSiteID (34)
@Now (22/03/2023 9:03:53 SA)
@NodeAliasPath ("/contact-us/%")
@DocumentCulture ("vi-VN")
951 B
 
Table (12 [165], 112 kB)
 
BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding 0,000
 
CloseConnection()
BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding N/A
OpenConnection()
WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext N/A
11
(cms.document.generalselect)
DECLARE @NodeID int = 4609;
DECLARE @NodeSiteID int = 34;
DECLARE @Now datetime2 = '3/22/2023 9:03:53 AM';

SELECT DISTINCT [ClassName]
FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID]
WHERE [NodeID] = @NodeID AND [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND ([DocumentCanBePublished] = 1 AND ([DocumentPublishFrom] IS NULL OR [DocumentPublishFrom] <= @Now) AND ([DocumentPublishTo] IS NULL OR [DocumentPublishTo] >= @Now))
ORDER BY ClassName
@NodeID (4609)
@NodeSiteID (34)
@Now (22/03/2023 9:03:53 SA)
533 B
 
Table (1 [1], 12 B)
 
WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext 0,000
 
CloseConnection()
WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext N/A
OpenConnection()
WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext N/A
12
(.generalselect)
DECLARE @NodeID int = 4609;
DECLARE @NodeSiteID int = 34;
DECLARE @Now datetime2 = '3/22/2023 9:03:53 AM';

SELECT *
FROM (
SELECT [MenuItemID], [MenuItemName], [MenuItemTeaserImage], [MenuItemGroup], [MegaMenuBG], [DocumentCulture], DocumentName AS [CMS_O1], ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY DocumentName) AS [CMS_SRN], 0 AS [CMS_SN], 'cms.document.cms.menuitem' AS [CMS_T], [ClassName]
FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) INNER JOIN CONTENT_MenuItem AS C WITH (NOLOCK) ON [V].[DocumentForeignKeyValue] = [C].[MenuItemID] AND V.ClassName = N'CMS.MenuItem' LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID]
WHERE [NodeID] = @NodeID AND [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND ([DocumentCanBePublished] = 1 AND ([DocumentPublishFrom] IS NULL OR [DocumentPublishFrom] <= @Now) AND ([DocumentPublishTo] IS NULL OR [DocumentPublishTo] >= @Now))
) AS SubData
ORDER BY CMS_O1, CMS_SRN, CMS_SN
@NodeID (4609)
@NodeSiteID (34)
@Now (22/03/2023 9:03:53 SA)
943 B
 
Table (2 [11], 166 B)
 
WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext 0,000
 
CloseConnection()
WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext N/A
OpenConnection()
CMSAbstractWebPart.OnLoad N/A
13
(cms.culture.generalselect)
SELECT *
FROM CMS_Culture
WHERE ((LOWER(CultureCode) LIKE 'en-us') OR (LOWER(CultureCode) LIKE 'vi-vn'))
Table (2 [8], 172 B)
 
CMSAbstractWebPart.OnLoad 0,000
 
CloseConnection()
CMSAbstractWebPart.OnLoad N/A
OpenConnection()
BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding N/A
14
(bumrungrad.footerlink.generalselect)
DECLARE @NodeSiteID int = 34;
DECLARE @Now datetime2 = '3/22/2023 9:03:53 AM';
DECLARE @NodeAliasPath nvarchar(max) = N'/contact-us/%';
DECLARE @DocumentCulture nvarchar(max) = N'vi-VN';

SELECT *
FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) INNER JOIN Bumrungrad_FooterLink AS C WITH (NOLOCK) ON [V].[DocumentForeignKeyValue] = [C].[FooterLinkID] AND V.ClassName = N'Bumrungrad.FooterLink' LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID]
WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND (([DocumentCanBePublished] = 1 AND ([DocumentPublishFrom] IS NULL OR [DocumentPublishFrom] <= @Now) AND ([DocumentPublishTo] IS NULL OR [DocumentPublishTo] >= @Now)) AND [NodeAliasPath] LIKE @NodeAliasPath AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture)
ORDER BY NodeOrder
@NodeSiteID (34)
@Now (22/03/2023 9:03:53 SA)
@NodeAliasPath ("/contact-us/%")
@DocumentCulture ("vi-VN")
818 B
 
BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding 0,000
 
CloseConnection()
BasicRepeater.BasicRepeater_DataBinding N/A
  14 queries, 10,4 kB write, 565 kB read   0,141
Macros resolved in the content of this page:
 ExpressionResultIdentity / userContextDuration
1 {% prefix %}
{%LocalizationContext.CurrentCulture.CultureCode == "ar-AE" ? "المُستشفى الأمريكي في تايلاند (بام...
DocumentBase.Load 0,000
> prefix
{%LocalizationContext.CurrentCulture.CultureCode == "ar-AE" ? "المُستشفى الأمريكي في تايلاند (بام...
0,000
> {% LocalizationContext.CurrentCulture.CultureCode == "ar-AE" ? "المُستشفى الأمريكي في تايلاند (بامرنجراد)" : "Bumrungrad International Hospital" %} Bumrungrad International Hospital (user) nattawat 0,000
>> LocalizationContext.CurrentCulture.CultureCode == "ar-AE" ? "المُستشفى الأمريكي في تايلاند (بامرنجراد)" : "Bumrungrad International Hospital" Bumrungrad International Hospital (user) nattawat 0,000
2 {% pagetitle_orelse_name %} Contact Us 0,000
> pagetitle_orelse_name Contact Us 0,000
      
ViewState used by the controls of this page:
 Control IDIs dirtyViewStateTotal size
1 N/A No
No
name = "viewport" (8 B)
content = "width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0" (69 B)
77 B
 
2 N/A No
No
name = "theme-color" (11 B)
content = "#00685e" (7 B)
18 B
 
3 N/A No
No
name = "google-site-verification" (24 B)
content = "GwRXJI_Z5d3ipArqcV6vv9bUP8rs8ZQ83WQZVffF4jQ" (43 B)
67 B
 
4 HeadPlaceholder
N/A
No
No
rel = "canonical" (9 B)
href = "https://vietnam.bumrungrad.com/vn/contact-us" (44 B)
53 B
 
5 HeadPlaceholder
N/A
No
No
No
rel = "alternate" (9 B)
href = "https://vietnam.bumrungrad.com/en/contact-us" (44 B)
hreflang = "en-us" (5 B)
58 B
 
6 HeadPlaceholder
N/A
No
No
No
rel = "alternate" (9 B)
href = "https://vietnam.bumrungrad.com/vn/contact-us" (44 B)
hreflang = "vi-vn" (5 B)
58 B
 
7 form Yes
action = "/vn/contact-us" (14 B)
14 B
 
8 _Header
plcHeader
rptMainNav
No
No
Yes
NestedControlsID = "rptSubMenu" (10 B)
DelayedLoading = True
_!ItemCount = 4
10 B
 
9 rptMainNav
ltlHasSubMenu
Yes
Text = "data-has-submenu='true'" (23 B)
23 B
 
10 rptMainNav
ltlIsSubVisible
Yes
Text = "header__submenu--visible" (24 B)
24 B
 
11 rptMainNav
rptSubMenu
No
No
No
Yes
HideControlForZeroRows = True
DelayedLoading = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 3
0 B
 
12 rptMainNav
ltlHasSubMenu
Yes
Text = "data-has-submenu='true'" (23 B)
23 B
 
13 rptMainNav
ltlIsSubVisible
Yes
Text = "header__submenu--visible" (24 B)
24 B
 
14 rptMainNav
rptSubMenu
No
No
No
Yes
HideControlForZeroRows = True
DelayedLoading = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 18
0 B
 
15 rptMainNav
ltlHasSubMenu
Yes
Text = "data-has-submenu='true'" (23 B)
23 B
 
16 rptMainNav
ltlIsSubVisible
Yes
Text = "header__submenu--visible" (24 B)
24 B
 
17 rptMainNav
rptSubMenu
No
No
No
Yes
HideControlForZeroRows = True
DelayedLoading = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 4
0 B
 
18 rptMainNav
ltlHasSubMenu
Yes
Text = "data-has-submenu='true'" (23 B)
23 B
 
19 rptMainNav
ltlIsSubVisible
Yes
Text = "header__submenu--visible" (24 B)
24 B
 
20 rptMainNav
rptSubMenu
No
No
No
Yes
HideControlForZeroRows = True
DelayedLoading = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 10
0 B
 
21 LanguageSelector
plcLanguageSelector
ltlItems
Yes
Text = "<div class="amazing-dropdown__item js-dropdown-item"><a href="/en/contact-us"><img class="js-dropdown-item-img" data-src="/custom/global/resources/app/images/cultures/en-us.jpg" />English</a></div><div class="amazing-dropdown__item js-dropdown-item"><a href="/vn/contact-us"><img class="js-dropdown-item-img" data-src="/custom/global/resources/app/images/cultures/vi-vn.jpg" />Vietnamese</a></div>" (397 B)
397 B
 
22 HeaderPlaceHolder
cmsHeaderBannerPlaceholder
pnlPage
Yes
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
15 B
 
23 pnlPage
lt
zoneHeaderBanner
No
CssClass = "zone__header-banner" (19 B)
19 B
 
24 ContentPlaceHolder
cmsContentPagePlaceHolder
pnlPage
Yes
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
15 B
 
25 pnlPage
lt
zoneContent
No
CssClass = "zone__body-content" (18 B)
18 B
 
26 SectionLayout3_62_1
GoogleMaps
ucGoogleMap
Yes
Yes
Yes
DataBindByDefault = False
HideControlForZeroRows = False
_!ItemCount = 12
0 B
 
27 SectionLayout3_62_2
GoogleMaps2
ucGoogleMap
Yes
Yes
Yes
DataBindByDefault = False
HideControlForZeroRows = False
_!ItemCount = 12
0 B
 
28 FooterPlaceholder
CMSFooterPlaceholder
pnlPage
Yes
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
15 B
 
29 pnlPage
lt
zoneFooterBanner
No
CssClass = "zone__footer-section" (20 B)
20 B
 
30 _Footer
rptFooterLinks
No
No
Yes
NestedControlsID = "rptFooterLink" (13 B)
DelayedLoading = True
_!ItemCount = 4
13 B
 
31 rptFooterLinks
rptFooterLink
No
Yes
DelayedLoading = True
_!ItemCount = 4
0 B
 
32 rptFooterLinks
rptFooterLink
No
Yes
DelayedLoading = True
_!ItemCount = 6
0 B
 
33 rptFooterLinks
rptFooterLink
No
Yes
DelayedLoading = True
_!ItemCount = 7
0 B
 
34 rptFooterLinks
rptFooterLink
No
Yes
DelayedLoading = True
_!ItemCount = 2
0 B
 
35 _Footer
rptFooterContactInfo
No
Yes
DelayedLoading = True
_!ItemCount = 0
0 B
 
36 _Footer
rptFooterSecondaryNav
No
Yes
DelayedLoading = True
_!ItemCount = 3
0 B
 
37 dbg
pnlDebugContainer
No
CssClass = "debug" (5 B)
5 B
 
     Total viewstate size: bytes